Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Tenzij anders bedongen komt elk contract met de BVBA Stone Trend (hierna “ST”) tot stand onder de hierna vermelde voorwaarden. De bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging hebben voorrang op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna de “Klant”) worden uitdrukkelijk
 • Prijsoffertes van ST vervallen vijftien dagen na De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte of bij aanvang van de werken nadat een prijsofferte aan de Klant werd verstuurd. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de Klant. De prijsofferten en orderbevestigingen van ST gelden enkel voor de daarin beschreven karakteristieken. De opgegeven afmetingen, kleuren, en gewichten, alsook de aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, prijsvermindering of schadeloosstelling.
 • ST kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers of derde leveranciers. ST behoudt zich het recht voor de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is in de overeenkomst, te vervangen door andere materialen van dezelfde prijs en kwaliteit, alsook om de door hem gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen of te verhogen tot de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen, ook als de datum van facturatie meer dan drie maanden volgt op de contractdatum of indien de leveringen of werken door toedoen van de Klant dienen te worden
 • De overeengekomen termijnen vatten aan of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld zodra/tot ST in het bezit is gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte en een voor akkoord ondertekend exemplaar van het plan, het overeengekomen voorschot werd betaald, en de Klant alle gegevens verstrekt heeft die nodig zijn voor de uitvoering van de Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste worden de termijnen hoe dan ook geschorst. De bewijslast voor beweerde ongeoorloofde vertraging rust bij de Klant.
 • De Klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen werken. Indien ST ingaat op een door de Klant gevraagde wijziging, geschiedt dit op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de Klant, en wordt de uitvoeringstermijn verlengd. De bestelling van meerwerken wordt bewezen door de uitvoering Zij worden aangerekend aan de eenheidsprijzen van ST die op dat ogenblik gelden. Meerwerk wordt uitgevoerd in vrije rekening. Bij werken waar plaatsing gebeurt door ST, worden de verwerkte maten en het snijverlies aangerekend aan de verkoopprijs. De geplaatste meters worden aangerekend aan de overeengekomen plaatsingsprijs per m².
 • Alle werken, materialen, producten, zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties (van minstens 5 procent), hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere. Wij adviseren producten zoals tegels voor het plaatsen te mengen teneinde de beste mogelijk kleurenharmonie te bekomen.
 • De Klant wordt verondersteld de relevante wetgeving na te leven en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken, zo niet is ieder risico dat daaruit voortspruit ten laste van de Klant, en dient de Klant te vrijwaren voor alle schade (w.o. omzetderving) of kosten die dit voor ST zou veroorzaken.

LEVERING – AANVAARDING – VRIJWARING – AANSPRAKELIJKHEID

 • Levering van goederen vindt plaats op het vestigingsadres van ST, waar de goederen ter beschikking worden gesteld van de Indien ST zich verbindt tot verzending of transport van goederen, gebeurt dit op risico en kosten van de Klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van hindernissen. Iedere meerprijs ten gevolge van de moeilijke toegankelijkheid van de werf is ten laste van de Klant.
 • De Klant dient de goederen in ontvangst te nemen op het ogenblik dat zij door ST ter beschikking worden Zoniet wordt in de opslag van de goederen voorzien door ST voor rekening (aan de gebruikelijke huurprijs) en risico van de Klant. Dit geldt ook wanneer reeds gedeeltelijke leveringen hebben plaatsgevonden. Bij een tweede aanbieding van de goederen wordt een bijkomende vergoeding van 125 EUR in rekening gebracht.
 • De Klant dient alle leveringen van ST grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan aangetekende schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na inontvangstname. Zichtbare afwijkingen, zoals kleurverschil of verkeerde leveringen van tegels, moeten echter hoe dan ook worden gemeld vóór plaatsing. Na plaatsingen worden klachten niet meer
 • Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. In geval van aansprakelijkheid is ST enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De vervanging zal bestaan in het leveren en plaatsen van een onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit en eigenschappen, indien het oorspronkelijke onderdeel intussen niet meer in de handel zou zijn. De waarborg is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat.
 • Voor aanneming van werken worden bij gebrek aan oplevering op verzoek van de Klant binnen de maand na de uitvoering van de laatste werken – en dit onverminderd het recht van ST om eventueel, vóór deze periode van één maand, zelf de oplevering aan te vragen – de werken geacht volledig uitgevoerd te zijn volgens de regels der kunst, en kan de Klant geen verhaal meer formuleren wegens onvolledige uitvoering van de werken of zichtbare De ingebruikname van het goed of het gebruik van de geleverde goederen of uitgevoerde werken geldt steeds als aanvaarding c.q. oplevering.
 • In geen geval is ST aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook. ST is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de Klant of door derden van de geleverde Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de Klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de Klant of derden hersteld of doorverkocht werden. Indien de Klant zelf of door toedoen van derden voorbereidende werkzaamheden uitvoert met het oog op de plaatsing, mag ST er steeds van uit gaan dat deze werkzaamheden volgens de regels der kunst zijn geschied en berust iedere aansprakelijkheid voor een gebrekkige uitvoering bij de Klant. ST is niet gehouden tot een controle- of informatieverplichting nopens de uitvoeringswijze van de voorbereidende werkzaamheden.
 • De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van Het akkoord van ST om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid. Indien de goederen worden teruggenomen door ST, geschiedt dit zonder enige terugbetalingsverplichting in haar hoofde. Indien ST akkoord gaat met terugbetaling, wordt een creditnota overgemaakt aan de Klant. Terugbetaling geschiedt aan 70 procent van de factuurprijzen. Het verschil dient ter compensatie van de behandelingskosten.
 • Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van ST vervalt 6 maand na levering en/of beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). Bij schade waarvoor zowel ST als derden en/of de Klant (mede) aansprakelijk zijn, is ST slechts aansprakelijk in de mate zijn fout(en) tot de schade heeft (hebben) Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van ST wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van ST in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is ST hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade die evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

PRIJS – BETALING – ONTBINDING

 • De Klant dient facturen van ST onmiddellijk bij ontvangst te Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van ST aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 • Betalingen dienen te geschieden contant op het vestigingsadres van ST, dan wel per overschrijvingsopdracht op de bankrekening van
 • Behoudens concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de De Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar of een rente die overeenstemt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, al naargelang welke rente het hoogst is, en een forfaitaire schadevergoeding (bovenop alle gerechtskosten en kosten van uitvoering, en ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals inning- en administratiekosten, kosten kaskrediet, opslagen RSZ- bijdrage…) van 25 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 250 EUR en een maximum van 2.500 EUR per openstaande factuur. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.
 • Bij betalingsachterstal heeft ST het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Klant te schorsen en de materialen en werken te verwijderen van de werf, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de Klant is ST gerechtigd integrale vooruitbetaling of waarborgen te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van de werken of leveringen.
 • Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques, of andere verhandelbare documenten (voor zover aanvaard door ST), houdt geen schuldhernieuwing in. Inning- en protestkosten zijn steeds ten laste van de
 • In geval van faillissement of kennelijk onvermogen, of indien de Klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, heeft ST de keuze om ofwel de dwanguitvoering te vorderen ofwel de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk als ontbonden te In geval van ontbinding verbindt de Klant zich tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 24 uur na ontvangst van het aangetekend schrijven van ST waarin de ontbinding wordt meegedeeld. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de Klant, of wanneer de Klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 B.W., verbindt de Klant zich tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding die wordt vastgelegd op 25 % van de contractprijs, onverminderd het recht van ST om haar meerdere schade en de gebeurlijke gerechtskosten te verhalen. Betaalde voorschotten komen hier bovenop toe aan ST als schadevergoeding. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van ST, zal de Klant, die de hoedanigheid heeft van consument, gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding. In geval van gedwongen uitvoering van de overeenkomst, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is ST slechts gehouden de werken uit te voeren na tussenkomst van volledige betaling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD – RETENTIERECHT – ZEKERHEDEN

 • Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van ST tot de Klant de prijs integraal betaald heeft. Dit belet niet dat alle risico voor beschadiging of verlies vanaf de totstandkoming van de overeenkomst op de Klant overgaat. De Klant verbindt zich er toe de goederen onder eigendomsvoorbehoud duidelijk en ondubbelzinnig te merken als eigendom van ST, en om op eerste verzoek van ST de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven aan ST. Zo de Klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud, zelfs na verwerking, toch vervreemdt, in pand geeft of met enig ander recht of zekerheid bezwaart, of zo de goederen beschadigd worden, waarde verliezen of tenietgaan, wordt zijn schuldvordering op de derde verwerver, de derde die voor het verlies of waardevermindering aansprakelijk is, of op de verzekeraar, van rechtswege aan ST overgedragen, onverminderd andere rechtsmiddelen die ST kan laten gelden, en met dien verstande dat deze overdracht de Klant op geen enkele wijze bevrijdt. ST heeft het recht om op eerste verzoek de boekhouding van de Klant in te zien om na te gaan aan wie de Klant de goederen heeft vervreemd of t.a.v. welke derde of verzekeraar de Klant aanspraken kan formuleren.
 • Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. ST is gerechtigd om voor alle aan hem door de Klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in het bezit van ST zijn.

DIVERSEN

 • Wanneer ST wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zelfs ook wanneer dit niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft zij het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. Dit geldt ook wanneer de vreemde oorzaak zich voordoet bij of te wijten is aan
 • Vorderingen tegen ST verjaren twee jaar na levering of voltooiing van de werken, onverminderd conventioneel of wettelijk voorziene kortere termijnen.
 • De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet- uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke Voorts zullen bepalingen, die gelet op de hoedanigheid van de Klant als consument zouden kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.83 Wetboek Economisch Recht, worden aangepast in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.
 • Alle overeenkomsten met ST worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ST.